fatal error 102: table overflow: "staging buffer"
#1

Hello,

I have this error on this code:

Код:
new query[2048];
			
			mysql_format(connection_handle,query, " UPDATE USER SET IP = '%s',Gender = %d,Level = %d, Minutes = %d, Hours = %d, Age = %d, Cash = %d, Banned = %d,
				X = %f, Y = %f, Z = %f, pInt = %d, VW = %d, Fac = %d, FacRank = %d, FacLeader = %d, FacDiv = %d, FacDivLeader = %d, Duty = %d, 
				wSlot0 = %d, wSlot0Ammo = %d,wSlot1 = %d, wSlot1Ammo = %d,wSlot2 = %d, wSlot2Ammo = %d,wSlot3 = %d, wSlot3Ammo = %d,
				wSlot4 = %d, wSlot4Ammo = %d,wSlot5 = %d, wSlot5Ammo = %d,wSlot6 = %d, wSlot6Ammo = %d,wSlot7 = %d, wSlot7Ammo = %d,
				wSlot8 = %d, wSlot8Ammo = %d,wSlot9 = %d, wSlot9Ammo = %d,wSlot10 = %d, wSlot10Ammo = %d,wSlot11 = %d, wSlot11Ammo = %d,
				wSlot12 = %d, wSlot12Ammo = %d, Hospital = %d, Business = %d, VBusiness = %d, House = %d, HouseOwner = %d, vHouse = %d, 
				BizOwner = %d, Job = %d, Mechanic = %d, Lawyer = %d, Trucker = %d, Trucker = %d, Fisher = %d, WDealer = %d, WSmuggler = %d,
				DDealer = %d, DSmuggler = %d, CarJacker = %d, Boxer = %d, TPackages = %d, WPackages = %d, Materials = %d, HasCellPhone = %d,
				CellPhone = %d, PhoneBook = %d, Dice = %d, Cigar = %d, Speedo = %d, Sprunk = %d, Spray = %d, Rope = %d, Blindfold = %d, 
				WT = %d, WTC = %d, Gas = %d, Radio = %d, Health = %f, Armor = %f, Internet = %d, Song1 = %d, Song2 = %d, Prison = %d, PrisonTime=%d, 
				PrisonReason = '%s', PrisonBy = '%s', Wanted = %d, Wanted1= '%s', Wanted2= '%s', Wanted3= '%s', Wanted4= '%s', Wanted5= '%s', Wanted6= '%s',
				Crimes = %d, Arrested = %d, DPackages = %d, Weed = %d, Crack =%d, Contract =%d, ContractBy = '%s', Tutorial = %d, Warns = %d, Warn1 = '%s',
				Warn2 = '%s', Warn3 = '%s', Flag = '%s', NMute = %d, SpawnFreeze = %d, Fam = %d, FamRank = %d, CSuccess = %d, CFail = %d, Helper = %d, 
				vModel = %d, vX = %f, vY = %f, vZ = %f, vA = %f, vC1 = %d, vC2 = %d, vPJ = %d, vLocked = %d, GangMod = %d, FacMod = %d, BanAppealer = %d, CarLicense =%d, 
				Accent = '%s', vModSlot0 = %d, vModSlot1 = %d, vModSlot2 = %d, vModSlot3 = %d, vModSlot4 = %d, vModSlot5 = %d, vModSlot6 = %d, vModSlot7 = %d,
				vModSlot8 = %d, vModSlot9 = %d, vModSlot10 = %d, vModSlot11 = %d, vModSlot12 = %d, vModSlot13 = %d, VIP = %d, VIPBuddy = %d, VIPDay = %d,
				VIPMonth = %d, VIPHour = %d, VIPJob = %d, VIPTemp = %d, vVModel = %d, vVX = %f, vVY = %f, vVZ = %f, vVA = %f, vVC1 = %d, vVC2 = %d, vVPJ = %d,
				vVLocked = %d, vVModSlot0 = %d, vVModSlot1 = %d, vVModSlot2 = %d, vVModSlot3 = %d, vVModSlot4 = %d, vVModSlot5 = %d, vVModSlot6 = %d, vVModSlot7 = %d,
				vVModSlot8 = %d, vVModSlot9 = %d, vVModSlot10 = %d, vVModSlot11 = %d, vVModSlot12 = %d, vVModSlot13 = %d, DeliverTruck = %d, New = %d, RefPoints = %d,
				Tester = %d, FightStyle = %d, Scope = %d, Cookies = %d, Oldskool = %d, Reward = %d, Fish1 = %d, Fish2 =%d, Fish3 = %d, Fish4 = %d, Fish5 = %d, 
				tModel0 = %d, tModel1 = %d, tModel2 = %d, tModel3 = %d, tModel4 =%d, tModel5 =%d, tModel6 =%d, tModel7 =%d, tModel8 = %d, tModel9 = %d,
				tX0 = %f, tX1 = %f, tX2 = %f, tX3 = %f, tX4 = %f, tX5 =%f, tX6 = %f, tX7 = %f, tX8 = %f, tX9 = %f, tY0 = %f, tY1 = %f, tY2 = %f, tY3 = %f, 
				tY4 = %f, tY5 =%f, tY6 = %f, tY7 = %f, tY8 = %f, tY9 = %f, tZ0 = %f, tZ1 = %f, tZ2 = %f, tZ3 = %f, tZ4 = %f, tZ5 =%f, tZ6 = %f, tZ7 = %f, 
				tZ8 = %f, tZ9 = %f, tRX0 = %f, tRX1 = %f, tRX2 = %f, tRX3 = %f, tRX4 = %f, tRX5 =%f, tRX6 = %f, tRX7 = %f, tRX8 = %f, tRX9 = %f, 
				tRY0 = %f, tRY1 = %f, tRY2 = %f, tRY3 = %f, tRY4 = %f, tRY5 =%f, tRY6 = %f, tRY7 = %f, tRY8 = %f, tRY9 = %f, tRZ0 = %f, tRZ1 = %f, 
				tRZ2 = %f, tRZ3 = %f, tRZ4 = %f, tRZ5 =%f, tRZ6 = %f, tRZ7 = %f, tRZ8 = %f, tRZ9 = %f, tSX0 = %f, tSX1 = %f, tSX2 = %f, tSX3 = %f, 
				tSX4 = %f, tSX5 =%f, tSX6 = %f, tSX7 = %f, tSX8 = %f, tSX9 = %f, tSY0 = %f, tSY1 = %f, tSY2 = %f, tSY3 = %f, tSY4 = %f, tSY5 =%f, 
				tSY6 = %f, tSY7 = %f, tSY8 = %f, tSY9 = %f, tSZ0 = %f, tSZ1 = %f, tSZ2 = %f, tSZ3 = %f, tSZ4 = %f, tSZ5 =%f, tSZ6 = %f, tSZ7 = %f, 
				tSZ8 = %f, tSZ9 = %f, Loyal = %d, LoyalTag = %d, LPoints = %d, Gate1 = %d, Gate2 = %d, Gate3 = %d WHERE User.PlayerName = '%s'",
			RPNU(playerid),
			PlayerInfo[playerid][pIP],
			PlayerInfo[playerid][pGender],
			PlayerInfo[playerid][pLevel],
			PlayerInfo[playerid][pMinutes],
			PlayerInfo[playerid][pHours],
			PlayerInfo[playerid][pAge],
			PlayerInfo[playerid][pMoney],
			PlayerInfo[playerid][pAdmin],
			PlayerInfo[playerid][pBanned],
			PlayerInfo[playerid][pX],
			PlayerInfo[playerid][pY],
			PlayerInfo[playerid][pZ],
			PlayerInfo[playerid][pInt],
			PlayerInfo[playerid][pVW],
			PlayerInfo[playerid][pFac],
			PlayerInfo[playerid][pFacRank],
			PlayerInfo[playerid][pFacLeader],
			PlayerInfo[playerid][pFacDiv],
			PlayerInfo[playerid][pFacDivLeader],
			PlayerInfo[playerid][pFacDuty],
			PlayerInfo[playerid][pWeapon][0],
			PlayerInfo[playerid][pWeaponAmmo][0],
			PlayerInfo[playerid][pWeapon][1],
			PlayerInfo[playerid][pWeaponAmmo][1],
			PlayerInfo[playerid][pWeapon][2],
			PlayerInfo[playerid][pWeaponAmmo][2],
			PlayerInfo[playerid][pWeapon][3],
			PlayerInfo[playerid][pWeaponAmmo][3],
			PlayerInfo[playerid][pWeapon][4],
			PlayerInfo[playerid][pWeaponAmmo][4],
			PlayerInfo[playerid][pWeapon][5],
			PlayerInfo[playerid][pWeaponAmmo][5],
			PlayerInfo[playerid][pWeapon][6],
			PlayerInfo[playerid][pWeaponAmmo][6],
			PlayerInfo[playerid][pWeapon][7],
			PlayerInfo[playerid][pWeaponAmmo][7],
			PlayerInfo[playerid][pWeapon][8],
			PlayerInfo[playerid][pWeaponAmmo][8],
			PlayerInfo[playerid][pWeapon][9],
			PlayerInfo[playerid][pWeaponAmmo][9],
			PlayerInfo[playerid][pWeapon][10],
			PlayerInfo[playerid][pWeaponAmmo][10],
			PlayerInfo[playerid][pWeapon][11],
			PlayerInfo[playerid][pWeaponAmmo][11],
			PlayerInfo[playerid][pWeapon][12],
			PlayerInfo[playerid][pWeaponAmmo][12],
			PlayerInfo[playerid][pHospital],
			PlayerInfo[playerid][pBiz],
			PlayerInfo[playerid][pVBiz],
			PlayerInfo[playerid][pHouse],
			PlayerInfo[playerid][pSafeAdmin],
			PlayerInfo[playerid][pVHouse],
			PlayerInfo[playerid][pOwner],
			PlayerInfo[playerid][pJob],
			PlayerInfo[playerid][pJobSkill][JOB_MECHANIC],
			PlayerInfo[playerid][pJobSkill][JOB_LAWYER],
			PlayerInfo[playerid][pJobSkill][JOB_TRUCKER],
			PlayerInfo[playerid][pJobSkill][JOB_FISHER],
			PlayerInfo[playerid][pJobSkill][JOB_WDEALER],
			PlayerInfo[playerid][pJobSkill][JOB_WSMUGGLER],
			PlayerInfo[playerid][pJobSkill][JOB_DDEALER],
			PlayerInfo[playerid][pJobSkill][JOB_DSMUGGLER],
			PlayerInfo[playerid][pJobSkill][JOB_CARJACKER],
			PlayerInfo[playerid][pJobSkill][JOB_BOXER],
			PlayerInfo[playerid][pTPackages],
			PlayerInfo[playerid][pMPackages],
			PlayerInfo[playerid][pMaterials],
			PlayerInfo[playerid][pHasCellphone],
			PlayerInfo[playerid][pCellphone],
			PlayerInfo[playerid][pPhonebook],
			PlayerInfo[playerid][pDice],
			PlayerInfo[playerid][pCigar],
			PlayerInfo[playerid][pSpeedo],
			PlayerInfo[playerid][pSprunk],
			PlayerInfo[playerid][pSpray],
			PlayerInfo[playerid][pRope],
			PlayerInfo[playerid][pBlindfold],
			PlayerInfo[playerid][pWT],
			PlayerInfo[playerid][pWTC],
			PlayerInfo[playerid][pGas],
			PlayerInfo[playerid][pRadio],
			PlayerInfo[playerid][pHealth],
			PlayerInfo[playerid][pArmor],
			PlayerInfo[playerid][pInternet],
			PlayerInfo[playerid][pSong][1],
			PlayerInfo[playerid][pSong][2],
			PlayerInfo[playerid][pPrison],
			PlayerInfo[playerid][pPrisonTime],
			PlayerInfo[playerid][pPrisonReason],
			PlayerInfo[playerid][pPrisonBy],
			PlayerInfo[playerid][pWanted],
			PlayerInfo[playerid][pWanted1],
			PlayerInfo[playerid][pWanted2],
			PlayerInfo[playerid][pWanted3],
			PlayerInfo[playerid][pWanted4],
			PlayerInfo[playerid][pWanted5],
			PlayerInfo[playerid][pWanted6],
			PlayerInfo[playerid][pCrimes],
			PlayerInfo[playerid][pArrested],
			PlayerInfo[playerid][pDPackages],
			PlayerInfo[playerid][pWeed],
			PlayerInfo[playerid][pCrack],
			PlayerInfo[playerid][pContract],
			PlayerInfo[playerid][pContractBy],
			PlayerInfo[playerid][pTutorial],
			PlayerInfo[playerid][pWarns],
			PlayerInfo[playerid][pWarn1],
			PlayerInfo[playerid][pWarn2],
			PlayerInfo[playerid][pWarn3],
			PlayerInfo[playerid][pFlag],
			PlayerInfo[playerid][pNMute],
			PlayerInfo[playerid][pSpawnFreeze],
			PlayerInfo[playerid][pFam],
			PlayerInfo[playerid][pFamRank],
			PlayerInfo[playerid][pCSuccess],
			PlayerInfo[playerid][pCFail],
			PlayerInfo[playerid][pHelper],
			PlayerInfo[playerid][vModel],
			PlayerInfo[playerid][vX],
			PlayerInfo[playerid][vY],
			PlayerInfo[playerid][vZ],
			PlayerInfo[playerid][vA],
			PlayerInfo[playerid][vC1],
			PlayerInfo[playerid][vC2],
			PlayerInfo[playerid][vPJ],
			PlayerInfo[playerid][vLocked],
			PlayerInfo[playerid][pGangMod],
			PlayerInfo[playerid][pFacMod],
			PlayerInfo[playerid][pBanAppealer],
			PlayerInfo[playerid][pCarLic],
			PlayerInfo[playerid][pAccent],
			PlayerInfo[playerid][pVehMod][0],
			PlayerInfo[playerid][pVehMod][1],
			PlayerInfo[playerid][pVehMod][2],
			PlayerInfo[playerid][pVehMod][3],
			PlayerInfo[playerid][pVehMod][4],
			PlayerInfo[playerid][pVehMod][5],
			PlayerInfo[playerid][pVehMod][6],
			PlayerInfo[playerid][pVehMod][7],
			PlayerInfo[playerid][pVehMod][8],
			PlayerInfo[playerid][pVehMod][9],
			PlayerInfo[playerid][pVehMod][10],
			PlayerInfo[playerid][pVehMod][11],
			PlayerInfo[playerid][pVehMod][12],
			PlayerInfo[playerid][pVehMod][13],
			PlayerInfo[playerid][pVIP],
			PlayerInfo[playerid][pVIPBuddy],
			PlayerInfo[playerid][pVIPDay],
			PlayerInfo[playerid][pVIPMonth],
			PlayerInfo[playerid][pVIPHour],
			PlayerInfo[playerid][pVIPJob],
			PlayerInfo[playerid][pVIPTemp],
			// VIP CAR
			PlayerInfo[playerid][vVModel],
			PlayerInfo[playerid][vVX],
			PlayerInfo[playerid][vVY],
			PlayerInfo[playerid][vVZ],
			PlayerInfo[playerid][vVA],
			PlayerInfo[playerid][vVC1],
			PlayerInfo[playerid][vVC2],
			PlayerInfo[playerid][vVPJ],
			PlayerInfo[playerid][vVLocked],
		 	PlayerInfo[playerid][pVVehMod][0],
			PlayerInfo[playerid][pVVehMod][1],
			PlayerInfo[playerid][pVVehMod][2],
			PlayerInfo[playerid][pVVehMod][3],
			PlayerInfo[playerid][pVVehMod][4],
			PlayerInfo[playerid][pVVehMod][5],
			PlayerInfo[playerid][pVVehMod][6],
			PlayerInfo[playerid][pVVehMod][7],
			PlayerInfo[playerid][pVVehMod][8],
			PlayerInfo[playerid][pVVehMod][9],
			PlayerInfo[playerid][pVVehMod][10],
			PlayerInfo[playerid][pVVehMod][11],
			PlayerInfo[playerid][pVVehMod][12],
			PlayerInfo[playerid][pVVehMod][13],
			PlayerInfo[playerid][pDeliverTruck],
			PlayerInfo[playerid][pNew],
			PlayerInfo[playerid][pRefPoints],
			PlayerInfo[playerid][pTester],
			PlayerInfo[playerid][pFightStyle],
			PlayerInfo[playerid][pScope],
			PlayerInfo[playerid][pCookies],
			PlayerInfo[playerid][pOldskool],
			PlayerInfo[playerid][pReward],
			PlayerInfo[playerid][pFish][0],
			PlayerInfo[playerid][pFish][1],
			PlayerInfo[playerid][pFish][2],
			PlayerInfo[playerid][pFish][3],
			PlayerInfo[playerid][pFish][4],
			// Toys Model
			PlayerInfo[playerid][pToyModel][0],
			PlayerInfo[playerid][pToyModel][1],
			PlayerInfo[playerid][pToyModel][2],
			PlayerInfo[playerid][pToyModel][3],
			PlayerInfo[playerid][pToyModel][4],
			PlayerInfo[playerid][pToyModel][5],
			PlayerInfo[playerid][pToyModel][6],
			PlayerInfo[playerid][pToyModel][7],
			PlayerInfo[playerid][pToyModel][8],
			PlayerInfo[playerid][pToyModel][9],
			// Toys X
			PlayerInfo[playerid][pToyX][0],PlayerInfo[playerid][pToyX][1],PlayerInfo[playerid][pToyX][2],PlayerInfo[playerid][pToyX][3],
			PlayerInfo[playerid][pToyX][4],PlayerInfo[playerid][pToyX][5],PlayerInfo[playerid][pToyX][6],PlayerInfo[playerid][pToyX][7],
			PlayerInfo[playerid][pToyX][8],PlayerInfo[playerid][pToyX][9],
			// Toys Y
			PlayerInfo[playerid][pToyY][0],PlayerInfo[playerid][pToyY][1],PlayerInfo[playerid][pToyY][2],PlayerInfo[playerid][pToyY][3],
			PlayerInfo[playerid][pToyY][4],PlayerInfo[playerid][pToyY][5],PlayerInfo[playerid][pToyY][6],PlayerInfo[playerid][pToyY][7],
			PlayerInfo[playerid][pToyY][8],PlayerInfo[playerid][pToyY][9],
			// Toy Z
			PlayerInfo[playerid][pToyZ][0],PlayerInfo[playerid][pToyZ][1],PlayerInfo[playerid][pToyZ][2],PlayerInfo[playerid][pToyZ][3],
			PlayerInfo[playerid][pToyZ][4],PlayerInfo[playerid][pToyZ][5],PlayerInfo[playerid][pToyZ][6],PlayerInfo[playerid][pToyZ][7],
			PlayerInfo[playerid][pToyZ][8],PlayerInfo[playerid][pToyZ][9],
			// Toy RX
			PlayerInfo[playerid][pToyRX][0],PlayerInfo[playerid][pToyRX][1],PlayerInfo[playerid][pToyRX][2],PlayerInfo[playerid][pToyRX][3],
			PlayerInfo[playerid][pToyRX][4],PlayerInfo[playerid][pToyRX][5],PlayerInfo[playerid][pToyRX][6],PlayerInfo[playerid][pToyRX][7],
			PlayerInfo[playerid][pToyRX][8],PlayerInfo[playerid][pToyRX][9],
			// Toy RY
			PlayerInfo[playerid][pToyRY][0],PlayerInfo[playerid][pToyRY][1],PlayerInfo[playerid][pToyRY][2],PlayerInfo[playerid][pToyRY][3],
			PlayerInfo[playerid][pToyRY][4],PlayerInfo[playerid][pToyRY][5],PlayerInfo[playerid][pToyRY][6],PlayerInfo[playerid][pToyRY][7],
			PlayerInfo[playerid][pToyRY][8],PlayerInfo[playerid][pToyRY][9],
			// Toy RZ
			PlayerInfo[playerid][pToyRZ][0],PlayerInfo[playerid][pToyRZ][1],PlayerInfo[playerid][pToyRZ][2],PlayerInfo[playerid][pToyRZ][3],
			PlayerInfo[playerid][pToyRZ][4],PlayerInfo[playerid][pToyRZ][5],PlayerInfo[playerid][pToyRZ][6],PlayerInfo[playerid][pToyRZ][7],
			PlayerInfo[playerid][pToyRZ][8],PlayerInfo[playerid][pToyRZ][9],
			// Toy SX
			PlayerInfo[playerid][pToySX][0],PlayerInfo[playerid][pToySX][1],PlayerInfo[playerid][pToySX][2],PlayerInfo[playerid][pToySX][3],
			PlayerInfo[playerid][pToySX][4],PlayerInfo[playerid][pToySX][5],PlayerInfo[playerid][pToySX][6],PlayerInfo[playerid][pToySX][7],
			PlayerInfo[playerid][pToySX][8],PlayerInfo[playerid][pToySX][9],
			// Toy SY
			PlayerInfo[playerid][pToySY][0],PlayerInfo[playerid][pToySY][1],PlayerInfo[playerid][pToySY][2],PlayerInfo[playerid][pToySY][3],
			PlayerInfo[playerid][pToySY][4],PlayerInfo[playerid][pToySY][5],PlayerInfo[playerid][pToySY][6],PlayerInfo[playerid][pToySY][7],
			PlayerInfo[playerid][pToySY][8],PlayerInfo[playerid][pToySY][9],
			// Toy SZ
			PlayerInfo[playerid][pToySZ][0],PlayerInfo[playerid][pToySZ][1],PlayerInfo[playerid][pToySZ][2],PlayerInfo[playerid][pToySZ][3],
			PlayerInfo[playerid][pToySZ][4],PlayerInfo[playerid][pToySZ][5],PlayerInfo[playerid][pToySZ][6],PlayerInfo[playerid][pToySZ][7],
			PlayerInfo[playerid][pToySZ][8],PlayerInfo[playerid][pToySZ][9],
			PlayerInfo[playerid][pLoyal],
			PlayerInfo[playerid][pLoyalTag],
			PlayerInfo[playerid][pLPoints],
			PlayerInfo[playerid][pGate][0],
			PlayerInfo[playerid][pGate][1],
			PlayerInfo[playerid][pGate][2]);
			
			mysql_function_query(mgDBHandle,query,false,"","");
I know why error ocurr, but exists any other solution that separate this in 2 querys to DB?

Regards
Reply
#2

Why does it have to be a single query at all costs? Thats a terrible way to script a mysql saving system just as a giant unreadable block.

You could remove all spaces and rename the field names to some numbers 0,1,2,3,... to make the query even shorter. THen have fun debugging or updating your script.
Reply
#3

Only to dont do many connections to DB
Reply
#4

A query like that wont be much faster than 10 structured and ordered small queries, maybe even slower. If your hoster limits the mysql queries that strict, so you need to care about single queries of the relatively rare called query code, you might consider switching to another one.

If your saving structure is well ordered you can update only the relevant parts that actually changed instead of updating everything ever stored for that player. This will give a great performance boost.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)